Oferta publiczna

Niniejsza umowa pomiędzy FOP „Rudenko Artem Oleksiyovych”, zwaną dalej „Sprzedawcą”, a użytkownikiem usług serwisu internetowego, zwanym dalej „Klientem”, stanowi umowę zlecenia na zamówienie, zakup i dostawę Towarów oraz określa podstawowe warunki zamawiania, zakupu i dostawy towarów za pośrednictwem strony internetowej https://daristil.com/ Kupujący, działając w celu zakupu Towaru, akceptuje warunki niniejszej umowy sprzedaży towarów (zwanej dalej Umową) w dniu poniższe warunki.

1. DEFINICJA POJĘĆ

1.1. Oferta publiczna (dalej – „Oferta”) – publiczna oferta Sprzedawcy, skierowana do nieokreślonej liczby osób, zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość (dalej – „Umowa”) ze Sprzedawcą na zasadach i warunkach zawarte w niniejszej Ofercie, łącznie ze wszystkimi Załącznikami.

1.2. Zamówienie – decyzja Klienta o zamówieniu produktu i jego dostawie, podjęta w Sklepie internetowym i/lub zamówienie zakupu i dostawy towaru.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Poniższe informacje stanowią oficjalną propozycję (ofertę) sklepu internetowego https://daristil.com/ skierowaną do każdej osoby fizycznej (zwanej dalej Kupującym) zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów. Niniejsza umowa ma charakter publiczny, to znaczy zgodnie z art. 633 Kodeksu cywilnego Ukrainy jej warunki są takie same dla wszystkich kupujących.

2.2. Zgodnie z art. 642 Kodeksu cywilnego Ukrainy, pełną i bezwarunkową akceptacją warunków tej oferty (oferty), która potwierdza zawarcie Umowy kupna-sprzedaży towarów na warunkach zaproponowanych poniżej, jest fakt rejestracji i potwierdzenie zamówienia.

2.3. Spełniając Zamówienie Kupujący potwierdza zgodę i bezwarunkową akceptację warunków niniejszej propozycji (oferty).

2.4. Zawierając Umowę (tj. akceptując warunki rzeczywistej Oferty (Oferowanych możliwości) poprzez złożenie Zamówienia) Kupujący potwierdza, co następuje:

Kupujący w pełni zapoznał się z warunkami niniejszej oferty (oferty) i zgadza się z nimi;
Wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na warunkach określonych poniżej w Klauzuli o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy, as a także przez czas nieokreślony po jej upływie. Ponadto zawierając Umowę Klient potwierdza, że ​​został poinformowany (bez dodatkowego powiadomienia) o prawach wynikających z Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, o celach gromadzenia danych, a także o fakt przekazania jego danych osobowych Sprzedającemu w celu umożliwienia realizacji warunków niniejszej Umowy, możliwości wzajemnych rozliczeń, a także otrzymania faktur, ustaw i innych dokumentów. Klient wyraża także zgodę na to, że Sprzedawca ma prawo udostępnić i przekazać swoje dane osobowe podmiotom trzecim bez konieczności dokonywania dodatkowych powiadomień ze strony Klienta, bez zmiany celu przetwarzania danych osobowych. Zakres praw Klienta jako podmiotu danych osobowych zgodnie z ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych” jest dla niego znany i rozumiany.
3. CENA TOWARU

3.1. Cena za każdą sztukę Produktu wskazana jest na stronie internetowej sklepu internetowego.

3.2. Sprzedawca ma prawo jednostronnie zmienić cenę za każdą pozycję Produktu.

3.3. W przypadku zmiany ceny zamówionego Produktu, Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego o zmianie ceny Produktu.

3.4. Kupujący ma prawo potwierdzić lub anulować Zamówienie na zakup Towaru, jeżeli cena została zmieniona przez Sprzedającego po złożeniu Zamówienia.

3.5. Sprzedawca nie ma możliwości zmiany ceny Towaru zapłaconej przez Kupującego.

3.6. Sprzedawca wskazuje koszt dostawy Towaru na stronie internetowej sklepu internetowego bądź informuje Kupującego w trakcie składania zamówienia przez Operatora.

3.7. Zobowiązanie Kupującego do zapłaty za Towar uważa się za spełnione z chwilą otrzymania środków pieniężnych przez Sprzedawcę.

3.8. Rozliczenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za Towar dokonywane są w sposób określony na stronie sklepu internetowego w sekcji „Dostawa i płatność”.

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie Produktu Kupujący składa za pośrednictwem Operatora telefonicznie:

+380-98-954-60-45
lub za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu internetowego https://daristil.com/

4.2. Kupujący podczas rejestracji na stronie sklepu internetowego zobowiązuje się do podania następujących danych rejestracyjnych:

4.2.1. Nazwisko i imię Kupującego lub osoby przez niego wskazanej (odbiorcy);

4.2.2. Adres, na który należy dostarczyć Towar (w przypadku dostawy na adres Kupującego);

4.2.3. Adres e-mail (pole opcjonalne do wypełnienia);

4.2.4. telefon kontaktowy

4.3. Nazwa, ilość, numer artykułu i cena wybranego przez Kupującego Produktu wskazana jest w koszyku Kupującego na stronie sklepu internetowego.

4.4. Jeżeli Sprzedający potrzebuje dodatkowych informacji, ma prawo zażądać ich od Kupującego. Jeżeli Kupujący nie poda niezbędnych informacji, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie dobrej jakości obsługi Kupującego przy zakupie towarów w sklepie internetowym.

4,5. Składając Zamówienie za pośrednictwem Operatora (pkt. 4.1. Oferty), Kupujący zobowiązuje się do podania informacji określonych w pkt. 4.2. niniejszej Oferty.

4.6. Akceptacja przez Kupującego warunków niniejszej Oferty następuje poprzez wpisanie przez Kupującego odpowiedniego „tak”.je w formularzu rejestracyjnym na stronie sklepu internetowego lub w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Operatora. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Operatora dane o Kupującym zostają zarejestrowane w bazie Sprzedawcy.

4.7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych podczas składania Zamówienia.

4.8. Umowę sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za zawartą z chwilą złożenia zamówienia drogą elektroniczną na stronie sklepu internetowego lub wystawienia Kupującemu przez Sprzedawcę paragonu fiskalnego lub dowodu sprzedaży lub innego dokumentu potwierdzającego zapłatę za Towar .

5. DOSTAWA I PRZEKAZANIE TOWARÓW KUPUJĄCEMU

5.1. Sposoby, tryb i warunki dostawy towaru wskazane są na stronie internetowej w sekcji „Dostawa i płatność”. Zamówienie i warunki dostawy zamówionego towaru Kupujący uzgadnia z operatorem rynku internetowego w momencie zakupu.

5.2. Samodzielna dostawa towaru:

5.2.1. Po złożeniu wniosku kupujący może zapłacić i odebrać towar pod adresem: Kijów, ul. Awtozawodska 2, pon. - pt. w godzinach 08:30 - 16:30, sob. od 08:30 do 12:30

5.2.2. Prawo własności oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta lub jego Przedstawiciela z chwilą odebrania towaru przez Strony podpisania odbioru towaru i/lub zamówienia (i/lub zamówienia zakupu i dostarczenie towaru) za dostawę.

5.3. Dostawa towaru realizowana jest przez pracowników sklepu internetowego zgodnie z warunkami dostawy lub przy udziale osób trzecich (przewoźnika).

5.4. Klient przy odbiorze towaru ma obowiązek sprawdzić w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej zgodność Towaru z cechami jakościowymi i ilościowymi (nazwa produktu, ilość, kompletność).

5.5. Klient lub jego przedstawiciel po otrzymaniu towaru potwierdza swoim podpisem na paragonie odbioru towaru i/lub zamówieniu dostawy towaru, że nie ma żadnych zastrzeżeń co do ilości towaru, wyglądu i kompletności towaru.

6. ZWROT TOWARU

6.1. Klient ma prawo odmówić przyjęcia produktu w dowolnym momencie przed jego przekazaniem oraz po przekazaniu produktu - w sposób i na warunkach określonych w ustawie Ukrainy „O ochronie praw konsumentów”.

6.2. Zwrot produktu o odpowiedniej jakości jest możliwy pod warunkiem zachowania jego wyglądu, właściwości konsumenckich, a także dokumentu potwierdzającego fakt zakupu i warunki zamówienia określonego produktu.

6.3. Klientowi nie przysługuje prawo odmowy przyjęcia produktu dobrej jakości, posiadającego indywidualnie określone właściwości, jeżeli określony produkt może być używany wyłącznie przez Konsumenta, który go nabył (w tym także niestandardowy, na życzenie Klienta, rozmiarów itp.). Potwierdzeniem, że produkt ma indywidualnie określone właściwości, jest różnica w wielkości produktu oraz innych cechach podanych w sklepie internetowym.

6.4. Zwrot towaru, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa i niniejszą Umową, odbywa się pod adresem wskazanym na stronie internetowej w sekcji „Dostawa i płatność”.

6,5. W przypadku odrzucenia przez Klienta Produktu odpowiedniej jakości, Sprzedawca zwróci pieniądze w wysokości kosztu takiego Produktu, z wyjątkiem kosztów Sprzedawcy związanych z dostawą zwracanego Produktu.

6.6. Zwrot kwoty określonej w pkt. 6.5. realizowany jest w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przez sklep zwrotu towaru.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu na skutek nieprawidłowego użytkowania Towaru zamówionego w przedsprzedaży na stronie internetowej https://daristil.com/ i zakupionego u Sprzedającego.

7.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależytą, nieterminową realizację Zamówień i swoich obowiązków w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych informacji.

7.3. Sprzedający i Kupujący są odpowiedzialni za wypełnienie swoich zobowiązań zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i postanowieniami niniejszej Umowy.

7.4. Sprzedający lub Kupujący są zwolnieni z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie jest następstwem okoliczności siły wyższej, takich jak: wojna lub działania wojenne, trzęsienie ziemi, powódź, pożar i inne zaistniałe klęski żywiołowe niezależnie od woli Sprzedającego i/lub Kupującego po zawarciu niniejszej umowy. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę.

ADRES I SZCZEGÓŁY

FOP „Rudenko Artem Oleksiyovych”

62815, Ukraina, obwód charkowski, rejon czugujowski, wieś Primorske, ul. Kosmiczna, 2,

EDRPOU 3459600874

NIP 3459600874

Konto: UA853515330000026000045905974

w JSC CB „PRIVATBANK”

Loading Image